მთავარი - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
პირდაპირი ტრანსლაცია
დაამატეთ კომენტარი
გაუქმება
გაგზავნა
comment
á á
03-08-2016 10:47

á

comment
ana beridze
07-09-2016 10:55

mogesalmebit narujis mesame raonidan

comment
nino jabua
07-09-2016 10:59

mogesalmebit urekidan

comment
nadia qardava
07-09-2016 11:00

mogesalmebit txinvalidan

comment
07-09-2016 11:09

mogesalmebiT, warmatebul sxdomas gisurvebT

comment
07-09-2016 11:10

mogesalmebiT meleqeduridan

comment
á á
07-09-2016 11:15

á

comment
07-09-2016 11:17

gexmianebiT lixauridan

comment
mariam garakanidze
07-09-2016 11:18

mogesalmebit shemoqmedidan

comment
07-09-2016 11:19

gamarjoba zemo natanebi giyurebT

comment
linda saginadze
07-09-2016 11:20

mogesalmebit narujidan, didi txovnaa chvens shekitxvebs upasuxot, chvens sofelshi didi xania gzis problemaa da gvinda rom amas mieqces satanado yuradgeba

comment
rezo surmanidze
07-09-2016 11:24

gamarjobat, giyurebt narujidan

comment
á
07-09-2016 11:33

á

comment
irakli malazonia
07-09-2016 11:34

mogesalmebit guriantidan

comment
Txinvali
07-09-2016 11:34

Tqveni xma bundovnad ismis

comment
nestan xalvashi
07-09-2016 11:37

gamarjobat, tvalyurs gadevnebt narujis VI raionidan cm,

comment
lika robaqidze
02-11-2016 11:29

mogesalmebit urekidan

comment
á
02-11-2016 11:31

á

comment
á á
02-11-2016 11:34

á

comment
liza lomjaria
02-11-2016 11:35

mogesalmebit guriantidan.

comment
Tamar Ghlonti
02-11-2016 11:35

mixaria, rom dakomentarebis veli agdga. zalian kargia

comment
liza lomjaria
02-11-2016 11:37

mogesalmebat guriantis sajaro skolis samoqalaqo klubi ,,tavisufali archevani,,

comment
liza lomjaria
02-11-2016 11:37

mogesalmebat guriantis sajaro skolis samoqalaqo klubi ,,tavisufali archevani,,

comment
NIKA FRANGULASHVILI
02-11-2016 11:38

mogesalmebit tvals gadevnebt magram gamosaxuleba ar chans

comment
liza lomjaria
02-11-2016 11:39

samwuxarod, ar chans gamosaxuleba

comment
tornike kvirchiladze
02-11-2016 11:39

gadevnebt tvalyurs

comment
02-11-2016 11:39

á

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:40

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:40

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:40

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:40

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:40

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:40

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
lasha chelidze
02-11-2016 11:41

mogesalmebit, warmatebul dges gisurvebt, tvalyurs gadevnebt, magram ar chans gamosaxuleba.

comment
Mari Mamaladze
02-11-2016 11:42

mogesalmebit

comment
lahsa chelidze
02-11-2016 11:42

mogesalmebit guriantidan mteli samoqalaqo klubi

comment
lahsa chelidze
02-11-2016 11:42

mogesalmebit guriantidan mteli samoqalaqo klubi

comment
tedore khomeriki
02-11-2016 11:43

mixaria, rom pirdapir etersia sxdoma

comment
andro jgenti
02-11-2016 11:43

mogesalmebit guriantidan

comment
Nadia Qardava
02-11-2016 11:44

gamarjoba

comment
lika robaqidze
02-11-2016 11:45

quchis ganateba urekshi mxolod centralur gzazea , xolo naklebad chixebshi rac safrtxes uqmnis rogorc fexitmosiaruleebs iseve transportit.

comment
giorgi baramidze
02-11-2016 11:46

mogesalmebit gurianta

comment
sopo kordzadze
02-11-2016 11:47

giyurebt urekidan

comment
lika robaqidze
02-11-2016 11:52

xma kargad ar ismis

comment
á á
11-11-2016 16:15

á

comment
á
18-11-2016 12:18

á

comment
qqq ooo
07-12-2016 09:57

...

comment
á á
07-12-2016 11:08

á

comment
tiko todria
07-12-2016 11:12

mogesalmebit baxvis sajaro skolidan .upirvelesad minda madloba gadagixadot imistvis rom gvezleva sashualeba monawileoba mivigot sakrebulos sxdomashi. chvens sopelshi moxda centraluri gzis ketilmowyoba da asfaltis safaris dageba minda gkitxot rodis moxdeba soflis shida dsaqselva asfaltis safarit

comment
á
07-12-2016 16:20

á

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
07-12-2016 16:22

mimdinareobs ozurgetis municipalitetis sakrebulos sxdoma.dasvit tqveni shekitxvebi pirdapiri translirebisas

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
12-12-2016 16:23

sakrebuos riggareshe sxdoma grzeeldeba kitxva-pasuxis rejimshi. shemogviertdit. dasvit tqveni kitxvebi

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
23-12-2016 12:28

mimdinareobs sakrebulos riggareSe sxxdoma. sakrebulos wevtrebi 2017 wlis biujets uyrian kenchs. miiget monawileoba, dasvit tqveni shekitxvebi

comment
á á
23-12-2016 12:30

á

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
20-01-2017 14:31

mimdinareobs sakrebulos riggareshe sxdoma. komentarebis velshi dasvit tqveni shekitxvebi, romelsac sxdomis mimdinareobisas vupsuxebt

comment
á á
23-01-2017 14:52

á

comment
á á
23-01-2017 14:52

á

comment
inga dumbadze
23-01-2017 14:54

soflebis internetizacia igegmebao - martalia? rodidan?

comment
23-01-2017 14:57

ar chans mosaubree

comment
13-02-2017 14:18

mimdinareobs sakrebulos wevris Inga DumbaZis angariSis mosmena. gTovxT komentarebis velshi dasvat tqveni shekitxvebi

comment
15-02-2017 15:35

á

comment
15-02-2017 15:38

qrtuli shrifti var ozu? )

comment
15-02-2017 15:40

vin aris es qalbatoni?

comment
aa
18-05-2017 12:08

xma ar ismis

comment
1
18-05-2017 13:28

á

comment
1
18-05-2017 13:29

rato itisheba

comment
1
18-05-2017 13:34

venoki gindat da faqtiurad gvamebi xart

comment
1
18-05-2017 13:34

vai tqvens patrons

comment
á á
27-11-2017 12:25

á

comment
27-11-2017 12:25

á

comment
27-11-2017 12:26

moambruneT kamera

comment
á
22-12-2017 12:16

á

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
22-12-2017 12:18

mimdinareobs sakkkrebulos sxdomis pirdapiri translacia. chartet sxdomis mimdinareobashi, dasvit kitxvebi.mat msvlelobisas upasuxeben

comment
á á
22-12-2017 12:34

á

comment
á
11-01-2018 15:21

á

comment
ozurgetis municipaliteti
11-01-2018 15:23

mimdinareobs ozurgetis municipalitetis 2018 wlis biujetis sajaro ganxilva. mogvweret komentarebis velshi tqveni kitxvebi, shenishvnebi

comment
á á
11-01-2018 15:39

á

comment
á á
11-01-2018 15:39

á

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
12-01-2018 11:38

mogvweret tqveni kitxvebi. sxdomis mimdinareobisas vupasuxebt

comment
á
12-01-2018 13:18

á

comment
12-01-2018 13:19

meri ratom zis ,moadgilis adgilze?reglamentSi garkveviT aris gansazgvruli,adgilmdebareoba

comment
12-01-2018 13:29

mers kitxet,ratom gaaniava 30000 lari,ukve ert tveshi? ise ertaderti municipalitetia ozurgeti,mers opozicia,rom ar yavs.ar grcxveniat mainc?))))

comment
ozurgetis municipaliteti
02-02-2018 15:06

axali iniciativa "tvitmarTveloba saqarTvelosTvis" chaertet iniciativis farglebshi gamartul shexvedrashi

comment
02-02-2018 15:17

á

comment
02-02-2018 15:18

mogesalmebit, warmatebebi ozurgetis municipalitetis sakrebulos

comment
s l
02-02-2018 15:38

es programa gakvetilis dros rom iqneba gamoyenebuli specialuri teqnikac darigdeba tu bavshvis piradi teqnikit? da es teqqnika bavshvs yuradgebas xom ar gaufantavs?

comment
s l
02-02-2018 16:07

piradad me yovel dge vkitxulob wignebs muxedavad imisa rom metertmete klaseli var da interneti xels namdvilad ar mishlis amashi albat yvelaferi mainc bavshvis interszea damokidebuli da imaze tu ra mxriv gamoiyeneben iset shesanishnav resurss rogoric internetia

comment
ozurgeTis municipaliteti
02-05-2018 11:20

mogvweret kitxvebi, winadadebebi, á

comment
2
18-07-2018 11:10

á

comment
2
18-07-2018 11:11

live ratom chedavs

comment
jjjj
18-07-2018 11:11

cudad mushaobs live ra xdeba

comment
jjjj
18-07-2018 11:14

xmaaaaa ar ismis

comment
jjjj
18-07-2018 11:15

auwieeet

comment
á
01-08-2018 11:16

á

comment
ana
01-08-2018 11:16

xma ar ismis

comment
vladimer menabde
10-08-2018 12:12

á

comment
comment vladimer menabde
10-08-2018 12:13

ar ismis meTqi kaco erodi batono cota xmamaRla

comment
vaxtangi gurgenidze
27-08-2018 17:11

ohoiiii

comment
ezarumiet fdsfds
27-08-2018 17:11

usakmurebi

comment
ozurgetis municipalitetis sakrebulo
26-12-2018 12:37

mogvceret tqveni kitxvebi, mosazrebebi, shenishvnebi 2019 clis biujetis proeqttan dakvshirebit

comment
irakli megrelidze
05-03-2019 16:50

á

comment
20-03-2020 14:40

ranairi gadagebulia ar gcyveniat dgevandel droshi ase chamorchenilebi ro xart eg televizia

comment
1
31-03-2020 14:47

á

comment
1
31-03-2020 14:48

xma da chveneba xarvezebitaa

comment
ccc
31-03-2020 14:49

xma ar ismiis