მერია - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
მერია

წერილის N

 

ინფორმაციის შემოსავლის

თარიღი

ინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირი

ანოტაცია

ინფორმაციის გაცემის თარიღი

ინფორმაციის მიმწოდებელი

ინფორმაციაზე  პასუხისმგებელი პირი

N 999

28.01.2019

მოქალაქე

კახა ჩავლეშვილი

უძრავი ქონების გასხვისებასთან დაკავშირებით შემდგარი აუქციონის, ამ საქმესთან შემდგარი სხვა მასალები

29.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

N გ/019

04.01.2019

„საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი“

იურისტი

ირაკლი პაპავა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მოქმედი სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალი, თითოეული ფუნქციის აღწერა, ყველა მოქმედი სტრატეგიის ჩამონათვალი, ყველა თანამდებობის პირის სახელი, გვარი, თანამდებობა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში ბოლო სამი კონკურსის ჩამონათვალი ჩატარების თარიღისა და დროის მითითებით, მუნიციპალიტეტის მიერ გასხვისებული ქონების ჩამონათვალი, სარეზერვო ფონდიდან გაწეული ხარჯების ჩამონათვალი, ხარჯის მიზნობრიობის მითითებით, 2017-2018 წწ. ჩატარებული აუდიტების ჩამონათვალი, 2017-2018- წწ. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მიერ წარმოებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი, რომელზეც გამოტანილია სასამართლო გადაწყვეტილება, დღეის მდგომარეობით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი კერძო სამართლის იურიდიული პირების და მათი ხელმძღვანელების ჩამონათვალი, 2017-2018 წწ.ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული და/ან მმართველობაში მყოფი კერძო სამართლის იურიდიული პირებისათვის ჩატარებული აუდიტების ჩამონათვალი, დღეის მდგომარეობით მოქმედი მუნიციპალიტეტის ყველა მომსახურების (სერვისის) ჩამონათვალი, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხების (მაგ. ბიუჯეტი, განაშენიანების გეგმა, ქონების განკარგვის საკითხები, ინფრასტრუქტურული საკითხები და სხვ.) საჯარო განხილვის ოქმები.

22.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

N 579

26.12.2018

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი

ნანა თავდუმაძე

აპარატის უფროსი

ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გამოთხოვილ წერილზე პასუხი

16.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

გია მამაკაიშვილი

N 414

11.01.2019

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

მიხეილ სარჯველაძე  მინისტრის პირველი მოადგილე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ რაოდენობა, საჯარო ინფორმაციის ძირითადი თემატიკა,გაცემული განცხადებების რაოდენობა, დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების რაოდენობა, შემოსული მოთხოვნებიდან იმ განცხადებების რაოდენობა, რომელიც არ განეკუთვნებოდა უწყების კომპეტენციას

15.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

N 1

15.01.2019

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური გაზეთი „ალიონი“

რედაქტორი ნუგზარ ასათიანი

2018 წლის დეკემბერში გაცემული პრემია-დანამატების შესახებ

16.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

N 300

08.01.2019

მოქალაქე

მაკა მახარაძე

ცნობა ხელფასის შესახებ

23.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

N 1/1

22.01.2019

ა(ა)იპ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობელთა კავშირი „ჩვენი შვილები“

ნინო ჭელიძე

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2018 წლის განმავლობაში შშმპ საბჭოს შეხვედრის ოქმები, რეკომენდაციები, დასკვნები, ინიციატივები, გადაწყვეტილებები

30.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

 

           

N 851

24.01.2019

გაზეთი „გურია ნიუსი“

გიორგი გირკელიძე

კორესპოდენტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2017-2018 წწ. სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის გამოყოფილი თანხიდან თითოეული გადაწვეტილების აღსრულებისათვის გამოყოფილი თანხა ჩაშლილად

07.02.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა

N 48

24.01.2019

სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაცია

აპარატის უფროსის მოადგილე

ნანი ჯახუტაშვილი-გოგელია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში, ხელმძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებულთა პირების რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

25.01.2019

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია

მზია გაგუა