საკრებულოს განკარგულებები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი - oz.gov.ge
საკრებულოს განკარგულებები
ნომერიდასახელებათარიღი
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.26.01.367. 01/502) ქალაქ ოზურგეთში გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ.N3 მდებარე 36.2 კვ.მ. უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 22.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 22.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 22.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონებების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 22.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონებების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ 22.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ 22.01.2019
ცნობა
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე
22.01.2019
,,ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო- სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“ - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად, საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 22.01.2019
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმა 09.01.2019
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 09.01.2019
 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული (ს/კ26.26.01.367. 01/502) ქალაქ ოზურგეთში გაბრიელ ეპისკოპოსის ქ.N3 მდებარე 65.90 კვ.მ. უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 09.01.2019
 მატერიალური ფასეულობების ნუსხა 09.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ  09.01.2019
 საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა 09.01.2019
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ  09.01.2019